Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden
Door het bezoeken of gebruiken van onze website of het loyaliteitsprogramma (samen de “Services”), die toegankelijk zijn via verschillende media of apparaten en ter beschikking zijn gesteld door Ondernemers Vereniging Stadscentrum Almere (“Wij” / “Ons/Onze”), accepteert u en stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst. Indien u het niet eens bent met (een onderdeel van) deze Gebruiksvoorwaarden, raden wij u aan de Services niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Services, waarbij wordt opgemerkt dat sommige Services onderworpen kunnen zijn aan aanvullende bepalingen (zie hieronder “Specifieke bepalingen die van toepassing zijn op onze Loyaliteitsprogrammaservice en FYSIEKE LOYALITEITSKAART”).

Wij wijzen u erop dat Wij Services kunnen bieden waarop niet deze Gebruiksvoorwaarden maar eigen voorwaarden van toepassing zijn (er gelden bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden voor de cadeaubonnen die Wij aanbieden).

De Services zijn gericht op gebruikers van zestien (16) jaar of ouder.

AANMELDING en account
Om toegang te krijgen tot het loyaliteitsprogramma en/of een deel van Onze Services via Onze websites, kan u gevraagd worden om een account bij Ons aan te maken. Het aanmaken van een account en het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens aan Ons geschiedt op vrijwillige basis.

Indien u een account bij Ons aanmaakt, dient u het bijbehorende aanmeldingsproces te voltooien; u kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

een account aanmaken door de gegevens van de loyaliteitskaart die u al van Ons hebt gekregen te gebruiken en uw persoonsgegevens, (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres) te bevestigen; of
een account aanmaken door Ons de gevraagde informatie te verstrekken (voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, adres, postcode, geslacht en telefoonnummer) en een wachtwoord te kiezen.
U stemt ermee in om in alle gevallen juiste en volledige informatie aan Ons te verstrekken en deze informatie waar nodig te actualiseren.

Zodra het account is aangemaakt, wordt het automatisch gekoppeld aan de loyaliteitskaart, indien Wij die al eerder aan u hebben verstrekt.

Indien u niet de houder van een door Ons verstrekte loyaliteitskaart bent op het moment dat u uw account aanmaakt, zal het aanmaken van uw account automatisch leiden tot het aanmaken van een loyaliteitskaart bij Ons. U erkent dat het loyaliteitsprogramma en de kaart persoonlijk zijn en alleen voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Ze kunnen niet worden overgedragen en de loyaliteitskaart is geen betaalkaart. U stemt ermee in dat Wij het loyaliteitsprogramma te allen tijde en om welke reden dan ook kunnen wijzigen, opschorten of beëindigen.

U stemt ermee in Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via klantenkaart@almerecentrum.nl van elk onbevoegd gebruik van uw account om toegang te krijgen tot de Services.

Externe links en content
Wij kunnen u hypertekst-links naar websites van derden of internetbronnen voorstellen vanuit de Services of vanuit de berichten die u ontvangt van de Services. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites of internetbronnen.
U erkent uitdrukkelijk dat Wij in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor informatie, inhoud, producten, services of materialen op websites of internetbronnen van derden, noch voor enige vermeende of daadwerkelijke schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van dergelijke informatie, inhoud, producten, services of materialen op websites of internetbronnen van derden.
Privacy en bescherming van persoonsgegevens
Indien u de Services gebruikt, vragen Wij u uw persoonsgegevens of persoonlijke informatie te verstrekken, zodat wij de Services waarvoor u moet inloggen kunnen bieden, en om onze commerciële relatie te beheren en te verbeteren. Sommige informatie is vereist voor het verstrekken en beheren van de Services, terwijl andere informatie Ons in staat stelt om u beter te leren kennen en op basis daarvan onze Services aan uw behoeften aan te passen.

Klik hier om Ons Privacybeleid met gedetailleerde informatie over welke persoonsgegevens verwerkt worden, uw rechten als betrokkene en alle verplichte informatie te bezoeken.

Intellectuele eigendom
Onze content
De Services, waaronder begrepen alle software die gebruikt wordt in verband met de Services, en al hun inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, redactionele inhoud, databanken, pagina-ontwerp, besturingssoftware, foto’s, beelden, afbeeldingen, video’s, geluiden, kaarten, logo’s, merken, informatie en allerlei soorten elementen waaruit de Services bestaan) (gezamenlijk de “Inhoud”) zijn beschermd door toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten, merken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en worden door Ons in eigendom gehouden of beheerd, of zijn aan of door Ons in licentie gegeven.

Wij verlenen u een persoonlijke, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare, beperkte en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Services, echter uitsluitend voor persoonlijk gebruik op elke computer of mobiel apparaat, voor de duur van uw gebruik van de Services.

Behoudens voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving of voor zover anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de Services en de Inhoud, of een deel daarvan, niet worden gekopieerd, weergegeven, verveelvoudigd, hergebruikt, heruitgegeven, gepost, getoond of uitgevoerd in het openbaar, overgedragen, aangepast, vertaald, gebruikt om afgeleide werken te creëren,  verkocht, overgedragen, gesublicentieerd, onderworpen aan reverse engineering of reverse-samenstelling, of geheel of gedeeltelijk worden weergegeven of verspreid via enig medium.

Niet-naleving van deze bepalingen vormt een inbreuk en kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Wij of onze licentiegevers behouden Ons/zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die niet voldoet aan deze bepalingen.

Uw Inhoud
U kunt informatie, teksten, redactionele inhoud, foto’s, beelden, afbeeldingen, video’s, geluiden, boodschappen, logo’s, merken en alle materialen die u indient, opslaat of deelt tijdens het gebruik van de Services (tezamen “Uw Inhoud”) genereren, posten, uploaden, toevoegen, indienen of beschikbaar stellen via de Services.
U behoudt het eigendomsrecht en alle andere rechten die u op Uw Inhoud hebt. Door het genereren, posten, uploaden, toevoegen, indienen of beschikbaar maken van Uw Inhoud via de Services, gaat u er echter mee akkoord dat Wij en de aan Ons gelieerde bedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie verkrijgen om Uw Inhoud in het kader van de Services te gebruiken, te verveelvoudigen, weer te geven, in het openbaar te tonen, te publiceren, aan te passen, een ander format te geven, te exploiteren en te vertalen via welk medium dan ook, voor zover het toepasselijk recht dit toelaat. Deze licentie blijft van kracht tot een periode van één jaar is verstreken na het opheffen van uw account, ongeacht de reden voor die opheffing.
Uw verantwoordelijkheden
Inhoud en gedrag van de gebruiker
Functionaliteiten van de Services bieden u de mogelijkheid om Uw Inhoud en informatie via de Services te delen, met inbegrip van het delen van informatie op sociale netwerken. U bent en blijft echter onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Services en voor al Uw Inhoud.

U stemt ermee in om niets van Uw Inhoud of de Services voor onwettige of ongepaste doeleinden te gebruiken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

het posten, verstrekken, invoeren, uploaden, indienen of het op een andere wijze overdragen van enig deel van Uw Inhoud aan de Services dat inbreuk maakt op de openbare orde en de goede zeden, of dat onwettig, bedreigend, stalkend, intimiderend, gewelddadig, grievend, schadelijk voor anderen, misleidend, lasterlijk, aanstootgevend, beledigend, pornografisch, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk, of in racistische, etnische, discriminerende of andere zin laakbaar is, of illegale activiteiten bevordert of aanmoedigt;
het posten, verstrekken, invoeren, uploaden, indienen of het op een andere wijze overbrengen van enig deel van Uw Inhoud aan de Services dat inbreuk maakt op wet- of regelgeving of rechten van derden, waaronder auteursrechten, merken, handelsgeheimen, octrooien, intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten;
het posten, verstrekken, invoeren, uploaden, indienen of het op een andere wijze overbrengen van ‘spam’, marketingmateriaal, ongevraagde of ongeoorloofde reclame, of andere wervingsactiviteiten via de Services;
het gebruiken van virussen, time bombs, cancelbots, malware, wormen, kwaadaardige codes, defecten, Trojan horses, corrupte bestanden of andere computercodes, bestanden of programma’s die ontwikkeld zijn voor het verstoren, vernietigen, beperken of afbreuk doen aan de normale werking van de Services, servers of netwerken die zijn verbonden met de Services;
het toebrengen van schade aan kinderen, of pogingen daartoe;
het creëren van een valse identiteit om anderen te misleiden;
het verkrijgen van toegang tot niet-geautoriseerde content met behulp van technologie, geautomatiseerde systemen zoals ‘bots’, ‘spiders’, of ‘crawlers’ of andere middelen om deze te verzamelen of toegang te krijgen tot niet-openbare ruimten;
het gebruiken van tools voor het verzamelen en onttrekken van gegevens, zoals datamining, robots of soortgelijke tools;
het ondernemen van pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk dat aangesloten is op de Services te testen, te onderzoeken of te scannen, of trachten de beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden;
het adverteren met of aanbieden van goederen of services voor zakelijke doeleinden.
Uw Inhoud die op de Services is geplaatst wordt niet door Ons gecontroleerd. Wij behouden Ons echter het recht voor, maar zijn niet verplicht, Uw Inhoud te beoordelen en geheel naar eigen goeddunken delen van Uw Inhoud die niet voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden te verwijderen. Daarnaast controleren of beperken wij de communicatie tussen gebruikers via de Services niet.

U erkent uitdrukkelijk dat u, indien u toegang zoekt tot de Services, blootgesteld kunt worden aan content, producten of services die u als ongepast, onjuist, misleidend, lasterlijk, aanstootgevend of anderszins laakbaar zou kunnen beschouwen. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving stemt u ermee in dat Wij niet aansprakelijk zijn voor enige actie met betrekking tot dergelijke content op de Services. Indien u echter onwettige content ontdekt, verzoeken Wij u dit aan Ons te melden via klantenkaart@almerecentrum.nl.

Niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden kan resulteren in een waarschuwing en/of onmiddellijke schorsing of opheffing van uw account zonder voorafgaande kennisgeving, onverminderd eventuele juridische stappen.

Uw aansprakelijkheid
U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden en account-identificatiecodes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw account door een onbevoegde derde. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Wij raden u aan om een sterk wachtwoord te kiezen en uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om het risico op onbevoegde toegang tot uw account te beperken.

U bent en blijft in alle omstandigheden als enige verantwoordelijk voor Uw Inhoud die u naar de Services zendt, uw gebruik van de Services en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent derhalve verantwoordelijk voor het correct configureren of nemen van alle passende maatregelen voor een passende beveiliging, bescherming en back-up van Uw Inhoud, met inbegrip van uw eigen gegevens en/of software die op uw computer en/of mobiele apparaat zijn opgeslagen, tegen eventuele aanvallen.

U begrijpt en aanvaardt dat het toegang krijgen tot, downloaden of anderszins verkrijgen van informatie, materiaal of gegevens met behulp van de Services geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid en risico is en dat u – voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht – zelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke informatie, gegevens of dergelijk materiaal.

U zorgt zelf voor alle apparatuur (computer, mobiel apparaat, enz.) voor toegang tot en gebruik van de Services, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

Onze verantwoordelijkheden
De door Ons geleverde Services zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Hoewel alle redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de Inhoud van de Services actueel, juist, volledig en up-to-date is, worden de Services door Ons geleverd zoals die beschikbaar zijn, zonder enige garanties. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Services voor uw eigen risico is.

Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving zijn Wij niet aansprakelijk voor (i) schade, verlies of eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de Services of de Inhoud ervan, of voor Uw Inhoud die u op de Services kunt zetten, en (ii) voor gevolgschade, alsmede immateriële schade, winst- en omzetderving, verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit het gebruik of de werking van de Services.

U erkent uitdrukkelijk dat (i) de Services niet vrij zijn van fouten of virussen, (ii) aan de verbinding met de Services risico’s zijn verbonden die inherent zijn aan elke verbinding met en overdracht via het internet en mobiele telefoonnetwerken, met name met betrekking tot de snelheid van de gegevensoverdracht, de responstijd bij verzoeken om inlichtingen of advies en technische prestaties, (iii) Wij geen zeggenschap hebben over netwerken of websites van derden die u tijdens uw gebruik van de Services bezoekt, (iv) Wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens, problemen met opslaan, foutieve of te late levering van gegevens of materiaal via de Services, en (v) Wij geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties geven, met inbegrip van garanties van verhandelbare / voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaalde behoefte van de Inhoud en de Services.

Specifieke bepalingen die van toepassing zijn op onze Loyaliteitsprogrammaservice en FYSIEKE LOYALITEITSKAART
Ons loyaliteitsprogramma is gratis en biedt u de mogelijkheid om te profiteren van aanbiedingen, promoties en informatie met betrekking tot Ons loyaliteitsprogramma zoals nader omschreven op Onze website.

Om te kunnen profiteren van Ons loyaliteitsprogramma dient u een specifiek account bij Ons aan te maken zoals hieronder beschreven.

Ons loyaliteitsprogramma en de fysieke loyaliteitskaart worden op verzoek op een van de volgende manieren aan u ter beschikking gesteld:

in het winkelcentrum: (i) ga direct naar de receptie van Ons winkelcentrum; (ii) vul de gevraagde informatie in op het desbetreffende formulier; en (iii) de gastvrouw zal uw persoonlijke loyaliteitskaart onmiddellijk aanmaken en aan u overhandigen; of
via Onze website: (i) ga naar Onze website en vul het formulier voor het loyaliteitsprogramma in dat beschikbaar is op Onze website; (ii) er wordt een identifier aan u toegewezen die via e-mail wordt verzonden; (iii) print de e-mail uit en neem hem mee naar de receptie van het desbetreffende winkelcentrum; en (iv) de gastvrouw zal uw persoonlijke loyaliteitskaart onmiddellijk aanmaken en aan u overhandigen.
Indien u na het aanmaken van de loyaliteitskaart besluit om te profiteren van Onze andere Services of van een digitale versie van de loyaliteitskaart, verwijzen Wij u naar de algemene voorwaarden met betrekking tot aanmelding en accounts (zie hierboven, onder “AANMELDING en account”), met name met betrekking tot de manier waarop u een account kunt aanmaken met behulp van de gegevens van de loyaliteitskaart die Wij al eerder aan u hebben verstrekt.

U gaat ermee akkoord om in alle gevallen juiste en volledige informatie aan Ons te verstrekken en deze informatie waar nodig te actualiseren.

U erkent dat het loyaliteitsprogramma en de kaart persoonlijk zijn en alleen voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Ze kunnen niet worden overgedragen en de loyaliteitskaart is geen betaalkaart. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden en account-identificatiecodes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw account door een onbevoegde derde. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via klantenkaart@almerecentrum.nl van elk onbevoegd gebruik van uw account voor het verkrijgen van toegang tot de Services.

U stemt ermee in dat Wij het loyaliteitsprogramma te allen tijde en om welke reden dan ook vrijelijk kunnen wijzigen of opschorten.

Het systeem in de loyaliteitskaart is gebaseerd op RFID (Radio Frequency Identification) technologie. Bij RFID wordt gebruik gemaakt van elektromagnetische velden om gegevens over te dragen voor het automatisch identificeren en volgen van tags die bij de loyaliteitskaart horen. Indien dit proces echter niet bij u past, kunt u gebruik maken van de digitale versie van de loyaliteitskaart die verkrijgbaar is via onze mobiele applicatie.

OVERDRACHT
Wij hebben het recht om al Onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen, te cederen of te delegeren.

Scheidbaarheid
Indien een onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, worden deze Gebruiksvoorwaarden scheidbaar geacht en blijven de overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

WIJZIGINGEN IN DE Gebruiksvoorwaarden
Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien of bijwerken. Alle wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden gaan in op het moment dat de herziene Gebruiksvoorwaarden via de Services bekend wordt gemaakt. Wanneer Wij wijzigingen aanbrengen die Wij als ingrijpend beoordelen en waarvoor Wij op grond van toepasselijke wetgeving uw toestemming nodig hebben, brengen Wij u daarvan via de Services op de hoogte en vragen Wij voor zover van toepassing om uw toestemming.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd naar het recht van het land waarin Wij zijn gevestigd en de rechters van dat land zijn exclusief bevoegd met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in Almere Centrum!

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in Almere Centrum!